FardaTranslation.com

سال نو مبارک

قوه قضاییه
دفتر ترجمه رسمی فردا ، شماره 429 تهران
مترجم مسئول : محمد مقیاسی             شماره پروانه : 318


عضو جامعه مترجمان رسمی ایران 

تلفن: 66413082               نمابر: 66413082

email:  INFO@FCTIO.COM               webiste: www.FCTIO.COM

 

 
لیست پروژه های جدید
 
 
زبان ها عنوان تاریخ ثبت
فارسی به انگلیسی رزومه 1394-01-24
فارسی به انگلیسی مقاله 260 صفحه ای اسلامی 1394-01-22
انگلیسی به فارسی ترجمه درسي 1394-01-16
انگلیسی به فارسی ترجمه 1394-01-16
انگلیسی به فارسی ترجمه 1394-01-16
 
     
 
برآورد قیمت
 
 
زمینه تخصصی :
زبان ترجمه:
تعداد کلمات: