قوه قضاییه
دفتر ترجمه رسمی فردا ، شماره 429 تهران
مترجم مسئول : محمد مقیاسی             شماره پروانه : 318


عضو جامعه مترجمان رسمی ایران 

تلفن: 66413082               نمابر: 66413082

email:  INFO@FCTIO.COM               webiste: www.FCTIO.COM

 

پروژه باز

ثبت سفارش ترجمه به صورت پروژه باز و دریافت قیمت به صورت مستقیم از طرف مترجمان سایت دارالترجمه رسمی فردا

پروژه فوری

ثبت سفارش به صورت پروژه فوری و دریافت قیمت و تاریخ تحویل توسط مدیر سایت

لیست پروژه های جدید

تاریخ ثبت
زبان
عنوان
1394-06-27
انگلیسی به فارسی
1394-06-19
فارسی به عربی
1394-05-28
فارسی به انگلیسی
1394-04-24
انگلیسی به فارسی